Bendradarbiavimo taisyklės

LPF Mažojo princo fondo iniciatyvos

„Visa Lietuva skaito vaikams“ lyderio / koordinatoriaus

bendradarbiavimo taisyklės

 

I. Pagrindinės sąvokos

 

Labdaros ir paramos fondas „Mažojo princo fondas“ (toliau – Fondas) – nuo 2009 m. Lietuvoje veikiantis fondas, kurio pagrindiniai veiklos tikslai yra: remti įvairiapusį visuomenės vystymąsi, ypač kultūrinę, mokslinę ir švietimo veiklą vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų vystymuisi; veikti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo bei intelektualaus ir psichofizinio vystymosi labui; rūpintis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų emocine sveikata. Daugiau apie Fondą – www.visalietuvaskaitovaikams.lt.

Iniciatyva „Visa Lietuva skaito vaikams“ (toliau – VLSV) − nauja švietėjiška ir socialinė iniciatyva (Lietuvoje – nuo 2011 m.), ilgalaikis sudėtinis projektas, skirtas visos Lietuvos žmonėms. Iniciatyvos šūkis − „Skaitykime vaikams 20 minučių per dieną. Kiekvieną dieną!“.

Įvairių skaitymo akcijų ir socialinių projektų metu suaugusieji raginami skaityti vaikams balsu namie bei ugdymo, kultūros, gydymo įstaigose ir tokiu paprastu būdu efektyviai skatinti suaugusiųjų ir vaikų tarpusavio ryšių stiprinimą, gerinti vaikų emocinę sveikatą bei intelekto vystymąsi. Daugiau apie VLSV – www.visalietuvaskaitovaikams.lt.

Lyderis – tai asmuo, kuris organizuoja skaitymą vaikams bei diegia Fondo švietimo ir skaitymo programas savo veiklos vietoje (bendruomenėje, švietimo, ugdymo, globos, kultūros, medicinos įstaigoje ar kitoje institucijoje, viešojoje erdvėje).

Koordinatorius – tai asmuo, kuris veikia kaime, gyvenvietėje, mieste, seniūnijoje, savivaldybėje, apskrityje, regione, skleisdamas skaitymo vaikams idėją, inicijuodamas ir organizuodamas skaitymo akcijas ir renginius, diegdamas Fondo švietimo ir skaitymo programas bei pagal galimybes bendradarbiaudamas su vietiniais Lyderiais ir koordinuodamas jų darbą.

 

II. Pagrindinės nuostatos

 

1. Lyderis / Koordinatorius atstovauja Fondui vietos bendruomenės ir jos valdžios institucijose, švietimo, ugdymo, globos, kultūros, medicinos (sveikatos) įstaigose ir kitose institucijose, organizacijose ir žiniasklaidoje.

2. Lyderio / Koordinatoriaus veikla yra savanoriška ir neatlygintina.

3. Lyderis / Koordinatorius įsipareigoja visada būti geros valios, nuolankus ir gerbti kitus.

4. Lyderiu / Koordinatoriumi gali būti tik tas asmuo, kuris nebuvo teistas už tyčinius nusikaltimus ir / ar nusižengimus ir kuriam negresia baudžiamosios bylos procesas ar laisvės atėmimas.

5. Lyderis / Koordinatorius bendradarbiauja su kitais VLSV Lyderiais ir Koordinatoriais.

6. Norint įgyti Lyderio / Koordinatoriaus statusą, reikia prisijungti prie Fondo interneto svetainės, užpildyti registracijos formą ir sistemos suformuotą spaudinį išsiųsti Fondui (registracijos forma bei visa papildoma informacija pateikta interneto svetainės www.vlsv.lt skiltyje „Lyderiai ir Koordinatoriai“).

Lyderis / Koordinatorius įsipareigoja pranešti Fondui – siųsdamas laišką paštu ar el. paštu ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. ) – apie savo duomenų, kurie buvo pateikti registracijos formoje, pasikeitimus.

7. Vienoje įstaigoje gali veikti tik vienas Lyderis ir / ar vienas Koordinatorius. Į kelis tos pačios įstaigos Lyderio / Koordinatoriaus registracijos prašymus nebus atsižvelgta. Išimtis gali būti taikoma tuo atveju, jei prie pradinės, pagrindinės ar vidurinės mokyklos, kurią Lyderis registruoja į „Skaitančių mokyklų“ programą, veikia priešmokyklinis skyrius ir jame už skaitymo balsu iniciatyvą atsakingas kitas asmuo (šiuo atveju prašome atsiųsti 2 Lyderio / Koordinatoriaus registracijos formas tokiais variantais: Lyderis/Skaitanti mokykla, Lyderis/Skaitantis vaikų darželis).

8. Lyderio / Koordinatoriaus pareigos yra neterminuotos. Jos baigiasi, kai Lyderis / Koordinatorius pateikia prašymą atsisakyti pareigų ar Fondo valdybai jį atšaukus iš šių pareigų (pvz., dėl esminio Lyderio / Koordinatoriaus bendradarbiavimo taisyklių pažeidimo). Lyderis / Koordinatorius įsipareigoja nedelsdamas raštu pranešti Fondui apie laikiną savo veiklos VLSV sustabdymą arba apie visišką VLSV Lyderio / Koordinatoriaus funkcijų vykdymo atsisakymą.

9. Lyderis / Koordinatorius stengiasi gauti paramą vietinės VLSV iniciatyvos veiklai vykdyti, atsižvelgdamas į taisyklę, jog potencialus partneris yra patikimas vietinėje visuomenėje, o jo produktai ir / ar veikla neprieštarauja Fondo misijai. Prieš pradėdamas bendradarbiauti su vietiniais potencialiais partneriais / rėmėjais, Lyderis / Koordinatorius informuoja Fondą apie planuojamo bendradarbiavimo sąlygas. Atsiradęs partneris / rėmėjas gali tiesiogiai padengti išlaidas, susijusias su tam tikra akcija, arba skirti pinigus Fondui, iš kurių Fondas apmokės Lyderio / Koordinatoriaus pateiktas sąskaitas. Lyderis / Koordinatorius, ieškodamas paramos vietinės iniciatyvos veiklai, vadovaujasi nuostata, jog VLSV yra socialinė, švietėjiška, nekomercinė iniciatyva ir rėmėjai, remdami jos veiklą negali siekti ir turėti pelno bei komencinių tikslų.

10. Lyderis / Koordinatorius aktyviai ragina vietos visuomenę pervesti 1 ar 2 proc. mokestį Fondo veiklai.

11. Lyderis / Koordinatorius rūpinasi geru Fondo ir VLSV įvaizdžiu.

12. Tuo atveju, jei Lyderis / Koordinatorius sužinos, jog tretieji asmenys, nebendradarbiaujantys su Fondu, savireklamos tikslais naudojasi Fondo grafiniais ženklais, šūkiais, tekstais, medžiagomis ir kitais Fondo pagamintais kūriniais ar į kuriuos Fondas įgavo teises, jis turi informuoti apie tai Fondą, taip pat pagal galimybes aktyviai veikti prieš tokį piktnaudžiavimą.

13. Lyderis / Koordinatorius neturi teisės be Fondo sutikimo Fondo vardu įsipareigoti sudaryti sutarčių ir susitarimų, suteikti globą, leisti naudotis Fondo logotipais ir Fondo parengta mokomąja bei informacine medžiaga.

14. Lyderis / Koordinatorius negali naudotis savo statusu ir Fondo mokymo programomis ne VLSV vykdymo tikslais, ypač savireklamai ar svetimai ekonominei, politinei ar kitokiai veiklai.

 

III. VLSV Lyderio pareigos ir veiklos principai

 

15. Propaguoja skaitymo iniciatyvos idėjas savo įstaigoje, kurioje dirba ar užsiima visuomenine veikla, diegia ir stebi programą „Skaitančios mokyklos“ ar „Skaitantys vaikų darželiai“.

16. Stengiasi į kasdienio skaitymo vaikams programą įtraukti mokinių ar būnančių ugdymo įstaigoje vaikų šeimas.

17. Savo įstaigoje ar bendruomenėje ieško asmenų, kurie skaitytų vaikams balsu.

18. Inicijuoja, rengia ar bendrai organizuoja VLSV ir kitų Fondo programų projektus: Lietuvos skaitymo savaitę, Tarptautinę vaikų knygos dieną, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Tarptautinę raštingumo dieną, žymiausių vaikų literatūros kūrėjų, vaikų knygų personažų gimtadienių minėjimus, skaitymo akcijas ir renginius įvairiomis aktualiomis temomis, autorinius skaitymo renginius ir kt.

19. Dalyvauja Fondo skelbiamuose renginiuose, knygų surinkimo bei skaitymo akcijose.

20. Dalyvauja Fondo rengiamuose mokymuose, konferencijose.

21. Suderinęs su Fondu, savo veiklos vietoje inicijuoja ir organizuoja mokymus, seminarus, konferencijas emocinės sveikatos, skaitymo įtakos vaiko raidai ir kitomis temomis, susijusiomis su Fondo misija.

 

IV. VLSV Koordinatoriaus pareigos ir veiklos principai

 

22. Informuoja vietos visuomenę (bendruomenę) apie Fondo misiją ir veiklą, savo įstaigoje ir regione propaguoja skaitymo iniciatyvos idėjas.

23. Diegia skaitymo balsu vaikams programą šeimose, ugdymo įstaigose (lopšeliuose, darželiuose, mokyklose), klubuose, ligoninėse, vaikų globos namuose ir kt. bei populiarina „Skaitančių mokyklų“ ir „Skaitančių vaikų darželių“ programas.

24. Inicijuoja, rengia ar bendrai organizuoja VLSV ir kitų Fondo programų projektus: Lietuvos skaitymo savaitę, Tarptautinę vaikų knygos dieną, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Tarptautinę raštingumo dieną, žymiausių vaikų literatūros kūrėjų, vaikų knygų personažų gimtadienių minėjimus, skaitymo akcijas ir renginius įvairiomis aktualiomis temomis, autorinius skaitymo renginius ir kt.

25. Dalyvauja Fondo skelbiamuose renginiuose, knygų surinkimo bei skaitymo akcijose.

26. Dalyvauja Fondo rengiamuose mokymuose, konferencijose.

27. Suderinęs su Fondu, inicijuoja ir organizuoja mokymus, seminarus, konferencijas emocinės sveikatos, skaitymo įtakos vaiko raidai ir kitomis temomis, susijusiomis su Fondo misija.

28. Ieško asmenų / savanorių skaityti vaikams ligoninėse, vaikų globos namuose, vietos klubuose ir pan.

29. Vietiniams Lyderiams išplatina Fondo persiųstą švietimo ir skaitymo skatinimo iniciatyvos medžiagą.

30. Bendradarbiauja su vietiniais Lyderiais, teikia jiems konsultacijas, metodinę pagalbą ir pagal galimybes koordinuoja jų darbą.

 

V. Lyderio / Koordinatoriaus veiklos rėmimas

 

31. Jei Lyderis / Koordinatorius pageidauja, Fondas gali išduoti pažymą, patvirtinančią Lyderio / Koordinatoriaus statusą, pareigas, kompetenciją ir kt.

32. Fondas užtikrina, kad bus pasiekiamas telefonu ir / ar el. paštu darbo dienomis 9.00–17.00 val., taip pat asmeninį kontaktą (susitarus iš anksto).

33. Fondas nemokamai perduoda Lyderiui / Koordinatoriui VLSV mokomąją, metodinę, informacinę bei reklaminę medžiagą.

34. Išskirtiniais ir iš anksto suderintais atvejais Fondas gali padengti dalį Koordinatoriaus išlaidų, susijusių su VLSV iniciatyvos ir kitų Fondo programų veikla.

35. Lyderiui / Koordinatoriui pageidavus, Fondas duoda skaitymo iniciatyvos įvaizdžio ženklus, taip pat ir logotipą, filmus, dainas ir kitus kūrinius, kuriuos pagamino Fondas, ar tokius, kuriuos Fondas įgavo teises naudoti tik VLSV iniciatyvos ir kitų Fondo programų veiklos tikslais. Pirmiau išvardytus kūrinius naudoti galima tik iš anksto gavus Fondo raštišką (elektroninį) patvirtinimą, suderinus projektą, vietą ir jų panaudojimo laiką, su sąlyga, kad Lyderis / Koordinatorius pirmiau išvardytuose kūriniuose nieko nekeis. Iniciatyvos logotipas VLSV bei jo fragmentai yra saugomi Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymo.

36. Lyderiui / Koordinatoriui pageidavus, Fondas duoda savo parengtus tekstus ir tekstų fragmentus, skirtus naudoti tik VLSV iniciatyvos ir kitų Fondo programų veiklos tikslais. Pirmiau išvardytus tekstus galima naudoti tik iš anksto gavus Fondo raštišką (elektroninį) patvirtinimą, suderinus projektą, vietą ir jų panaudojimo laiką, su sąlyga, kad Lyderis / Koordinatorius pirmiau išvardytuose tekstuose nieko nekeis bei prie jų pridės informaciją: LPF „Mažojo Princo fondas – Visa Lietuva skaito vaikams“ parengta medžiaga.

37. Lyderis / Koordinatorius už savo veiklą gali gauti iš Fondo padėkos raštą, diplomą, medalį, geriausi iniciatyvos VLSV Lyderiai / Koordinatoriai gali būti apdovanojami. VLSV Koordinatorius gali gauti apskrities Koordinatoriaus pareigas ir būti pakviestas dalyvauti Fondo Koordinatorių Taryboje. Apie Lyderiui / Koordinatoriui paskirtą apdovanojimą gali būti informuota jo pagrindinė įstaiga bei vietos valdžia.

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas