Apie programas

Edukacinės programos

Skaitantys vaikų darželiai, Skaitančios mokyklos

Iniciatyva VISA LIETUVA SKAITO VAIKAMS (sutr. – VLSV) įgyvendina dvi pagrindines edukacines programas – Skaitantys vaikų darželiai, Skaitančios mokyklos. Tai ilgalaikės programos, kurios propaguoja skaitymo kultūrą ir ugdymą skaitant. Vadovaujamasi nuostata, jog niekas negimsta skaitytojas – jį reikia ugdyti kasdien nuo pat vaikystės. Kita vertus, vaikai mokosi mėgdžiodami suaugusiuosius, tad rodydami skaitymo pavyzdį, suaugę tinkamai ugdys būsimą skaitytoją ir visavertį jauną žmogų. Palaikydami skaitymą namuose, darželiai ir mokyklos turi sudaryti sąlygas, kad vaikams būtų skaitoma kiekvieną dieną. Skaitymas balsu vaikams ugdymo įstaigoje ženkliai prisideda prie jos šviečiamosios misijos!

 

Programų esmė – kasdienio skaitymo balsu metodo taikymas mokyklose ir darželiuose, siekiant ugdyti protingus ir emociškai sveikus vaikus. Kasdienis skaitymas mokiniams / darželinukams – pigiausias būdas kelti edukacijos, kultūros, socialinių įgūdžių lygį ugdymo įstaigoje. Kas dieną garsiai skaitydami vaikui, auginame žmogų, turintį plačių žinių ir vaizduotę, gebantį mąstyti ir skirti gėrį nuo blogio.

 

Pagrindiniai programų tikslai:

• Ugdyti protingus ir emociškai sveikus vaikus, taikant kasdienio skaitymo metodus mokyklose, darželiuose, namuose.

• Propaguoti skaitymo kultūrą, skatinti augančios kartos domėjimąsi knygomis.

 

Uždaviniai:

• Raginti suaugusiuosius skaityti knygas balsiai vaikams ir jaunimui kiekvieną dieną – bent 20 minučių per dieną.

• Mokyklose ir darželiuose dirbančius skaitymo entuziastus suburti į vieną programą.

• Programų lyderiams ir koordinatoriams teikti visapusišką metodinę pagalbą, rengti mokymus kasdienio skaitymo vaikams metodikos klausimais.

• Skleisti informaciją apie skaitymo balsu vaikams naudą vaikų bendrai raidai ir apie programų Skaitantys vaikų darželiai, Skaitančios mokyklos poveikį bei rezultatus.

 

Programa Skaitantys vaikų darželiai yra paprastas būdas kuo sėkmingiau parengti vaikus mokyklai ir gyvenimui. Būtent darželio laikotarpis vaikams yra svarbiausias, kai jie intensyviausiai kaupia žinias apie pasaulį ir išsiugdo daugybę gebėjimų. Ikimokyklinio amžiaus vaikai labai sparčiai mokosi kalbos – svarbiausios priemonės kaupiant žinias, lavinant mąstymą ir socialinius įgūdžius. Kas dieną skaitydami vaikams, suaugusieji itin veiksmingai padeda jiems sukaupti gausų žodyną, be formalių pamokų išmokti teisingos gramatikos ir sintaksės, lavinti kalbą.

 

Į programą „Skaitantys vaikų darželiai“ priimamos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurios organizuoja knygų skaitymą vaikams balsu ne trumpiau nei 20 min. kiekvieną dieną bei nuolat organizuoja susitikimus su vaikų tėvais, kalba apie tai, kaip vaikui reikalingas ir naudingas knygų skaitymas, kaip svarbu ugdyti vertybes ir būti kartu su vaiku išlaikant draugiškus, šiltus santykius.

 

Programos Skaitančios mokyklos pagrindas – mokytojai kas dieną balsu skaito mokiniams. Skaitoma turi būti vien malonumui, kad vaikai sietų skaitymą su džiaugsmu ir įdomiais potyriais. Tai veiksmingiausias būdas paskatinti juos skaityti pačius ir tapti tikrais skaitytojais – žmonėmis, kurie noriai ir kritiškai skaito, ;engvai mokosi ir aktyviai pasitinka gyvenimo iššūkius.

 

Mokytojams rekomenduojama pasirinkti vaikų literatūrą, susijusią su dėstomaisiais dalykais ir temomis, arba tokias knygas, kurias mėgsta, siūlo patys vaikai. Skaitoma turi būti vien malonumui, kad vaikai sietų skaitymą su džiaugsmu ir įdomiais potyriais. Tai veiksmingiausias būdas paskatinti juos skaityti pačius ir tapti tikrais skaitytojais – žmonėmis, kurie noriai ir kritiškai skaito, lengvai mokosi ir aktyviai pasitinka gyvenimo iššūkius.

 

Į programą „Skaitančios mokyklos“ priimamos pradinio, pagrindinio, bendrojo, vidurinio, specialaus ugdymo įstaigos (mokyklos, gimnazijos, ugdymo centrai, vaikų globos namai), kurios organizuoja knygų skaitymą vaikams balsu ne trumpiau nei 20 min. kiekvieną dieną ir / arba rengia skaitymo balsu akcijas, renginius bei projektus, susijusius su skaitymo skatinimu. Programoje dalyvaujančios mokyklos į skaitymo balsu vaikams veiklą turėtų įjungti mokyklos bendruomenę, vaikų tėvus bei artimuosius, organizuoti susitikimus su vaikų tėvais, kalbėti apie tai, kaip vaikui reikalingas ir naudingas knygų skaitymas, kaip svarbu ugdyti vertybes ir būti kartu su vaiku išlaikant draugiškus, šiltus santykius.

 

Programų privalumas yra tas, kad jose naudojami metodai nereikalauja didelių lėšų ir specialaus pedagogų parengimo. Skaityti balsu vaikams ir rengti skaitymo balsu akcijas, renginius gali kiekvienas skaitymo entuziastas. Metodinę pagalbą, literatūrą jam teikia „Mažojo Princo fondo“ specialistai, kurie rengia reklaminę, informacinę, metodinę medžiagą, leidžia ir dovanoja įvairius reikalingus spaudinius, lankstukus ir kt., rengia seminarus, konferencijas, praktinius mokymus, teikia konsultacijas.

 

Programas įgyvendina į iniciatyvą įsijungę Lietuvos ugdymo įstaigų pedagogai, bibliotekininkai, mokinių tėvai, kurie tampa programų lyderiais ir koordinatoriais. Minėti asmenys skleidžia iniciatyvos idėjas savo vietos įstaigoje arba įvairiose ugdymo įstaigose rajono / regiono lygiu.

 

Programų Skaitančios mokyklos, Skaitantys vaikų darželiai lyderiai, koordinatoriai – mokytojai, auklėtojai, bibliotekininkai, socialiniai pedagogai, tėvai.

Kas yra lyderis? − Aktyviausias mokyklos / darželio atstovas, kuris inicijuoja ir rengia programas.

Kas yra koordinatorius? − Asmuo, koordinuojantis iniciatyvos Visa Lietuva skaito vaikams veiklą regionuose.

 

Mažojo Princo fondas – Visa Lietuva skaito vaikams teikia lyderiams, regionų koordinatoriams reikalingą metodinę, informacinę medžiagą, konsultacijas.

Kaip tapti VLSV koordinatoriumi ar lyderiu? − Registruotis. Registracijos formą rasite www.visalietuvaskaitovaikams.lt .

 

Prieš nuspręsdami tapti VLSV koordinatoriumi arba lyderiu, būtinai susipažinkite su LPF Mažojo princo fondo iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“ lyderio / koordinatoriaus bendradarbiavimo taisyklėmis.

 

Kaip registruoti ugdymo įstaigą, norinčią dalyvauti edukacinėse iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“ programose? – Kviečiame užpildyti registracijos formą. Ją rasite www.visalietuvaskaitovaikams.lt

 

Užsiregistravusios programose ugdymo įstaigos įsipareigoja reguliariai (bent 20 minučių per dieną) skaityti balsu savo ugdytiniams. Aktyvūs pedagogai, bibliotekininkai raginami dirbti ne tik su vaikais, bet ir su jų tėveliais – kviesti juos į renginius, raginti skaityti balsu vaikams namuose, ugdymo įstaigose. Darželiuose ir mokyklose taip pat turi būti aiškinama tėvams, kokį poveikį skaitymas vaikams daro jų bendrajai raidai.

 

Kasdienio skaitymo balsu mokiniams būdai:

1. Paprastasis būdas

Patariama skaityti mokiniams pirmosios pamokos pradžioje: žinodami, kad laikas bus skirtas įdomiai knygai, nebus rašomi pažymiai, jie nebus peikiami, nebus užduodami atitinkami namų darbai, vėliau bus aptarinėjami knygoje pasakojami nuotykiai, mokiniai galbūt noriai laiku ateis į pamokas ir palankiau žiūrės į mokyklą.

SVARBU! Skaitydami mokiniams prieš pamokas, per pertraukas arba po pamokų, iš tiesų tik atbaidysime juos nuo skaitymo. Verčiami anksčiau ateiti į mokyklą arba aukoti skaitymo valandėlėms laisvą laiką, jie nepamėgs jų. Tai prieštarauja svarbiausiam programos tikslui – kad mokiniai sietų skaitymą su malonumu.

 

2. Mišrusis būdas

• Mokytojas pradeda mokslo dieną dešimt minučių garsiai skaitydamas mokiniams, o jai baigiantis dar dešimt minučių skiriama skaityti tylomis. Mokiniai ir mokytojai kartu tyliai skaito savo knygą. Skaitymui balsu gali būti pasirenkami įvairaus pobūdžio skaitiniai – artimi mokomajam dalykui, grožinės literatūros knygos, laisvalaikio skaitiniai ir kt. Mišraus pobūdžio programoje atsižvelgiama į svarbų knygas skaitančių suaugusiųjų pavyzdžio veiksnį.

• Kasdienis skaitymas balsu po 20 minučių ir skaitymo konkursai, skaitymo renginiai įvairiose erdvėse (viešojoje bibliotekoje, kultūros centre, muziejuje, ir kt.). Skaityti balsu kviečiami įvairių sričių pedagogai, mokinių tėvai, artimieji, įvairių specialybių žmonės.

• Kasdienis skaitymas balsu po 20 minučių ir veikla, naudojant knygą kaip „projektą“ – vaikai kuria užduotis, susijusias su skaitoma knyga (menines, muzikines, grafines ir pan.), savo kolegoms iš kitų mokyklų ir darželių. Vėliau mokiniai susitinka ir žaidimo forma pasitikrina savo darbus bei žinias. Šis mišrusis skaitymo ir skaitymo skatinimo būdas yra sėkmingai naudojami iniciatyvos Visa Lietuva skaito vaikams projektuose Biblioteka kuprinėje, Skaitančios mokyklos – Česlovas Milošas.

 

Numatomos programų Skaitančios mokyklos, Skaitantys vaikų darželiai priemonės 2012–2013 mokslo metais:

• Metodinė, informacinė medžiaga apie skaitymo balsu vaikams naudą, metodiką, programų Skaitantys vaikų darželiai, Skaitančios mokyklos vykdymo būdus.

• Seminarai, praktiniai mokymai, konsultacijos, įvairiapusė metodinė pagalba programų lyderiams.

• Pastovus, kasdienis skaitymas balsu vaikams ir paaugliams Lietuvos ugdymo, kultūros įstaigose pamokų, užklasinės veiklos metu, prailgintose grupėse, laisvalaikiu.

• Skaitymas namuose, užduotys, susijusios su skaitomomis knygomis.

• Skaitymo balsu renginiai, akcijos, projektai vaikų darželiuose, mokyklose.

• Įvairūs meniniai, literatūriniai, socialiniai ir kt. projektai, susiję su skaitytomis knygomis. • Informacijos, patirties sklaida internete, spaudoje, TV ir radijo laidose.

• Iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“ reklaminis klipas LRT televizijos ir radijo eteryje.

 

Planuojama veikla 2012–2013 mokslo metais:

• Ištisus metus Programose Skaitantys vaikų darželiai, Skaitančios mokyklos dalyvaujančių darželių ir mokyklų, programų lyderių, koordinatorių registracija; metodinės, informacinės medžiagos pedagogams, bibliotekininkams, tėveliams rengimas.

• Gruodžio–gegužės mėn. Programos dalyvių konsultavimas, kontaktavimas su lyderiais, koordinatoriais, programų veiklos koordinavimas. Kasdienis skaitymas balsu vaikams, skaitymo skatinimo renginiai, projektai darželiuose, mokyklose, ugdymo centruose, bibliotekose ir kitose tinkamose erdvėse. Informacijos apie projekto rezultatus rinkimas, sisteminimas ir publikavimas iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“ interneto svetainėje (www.visalietuvaskaitovaikams.lt).

• Balandžio mėn. „Visa Lietuva skaito vaikams“ konferencija.

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas